Soutuneuvosklubi ry:n säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Nimi: Soutuneuvosklubi ry

Kotipaikka: Sulkavan kunta

Kieli: Suomi

Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Klubin tarkoituksena on suomalaisen puuvenesoudun ja soututapahtumien kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen, suomalaisen puuvene- ja soutuperinteen kerääminen, soutureittien ja soutumatkailun kehittäminen sekä nuorison soutuharrastuksen lisääminen. Sen tarkoituksena on myös jäsentensä virkistys- ja harrastustoiminnan kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi

Toimintansa tukemiseksi klubi voi

3 § KLUBIN JÄSENYYS

Klubin jäseneksi voi liittyä Sulkavan Souduissa, Karelia-Soudussa tai mahdollisesti muissa soututapahtumissa soutuneuvos-arvonimen saanut henkilö sekä Sulkavan Soutujen piäsoutajina toimineet henkilöt.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä klubin kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt klubin toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan klubin kokouksen päätöksellä kutsua klubin puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi klubin hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee klubin toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsen-maksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta klubin kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten toimii vastoin klubin tarkoitusta.

Jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa ja oikeus osallistua klubin muuhun toimintaan Hänellä on liittymismaksu- ja jäsenmaksuvelvollisuus. Varsinaiselta jäseneltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää klubin vuosikokous. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä näitä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainais-jäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut klubin jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta tai on suorittanut kertasuorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt klubille huomattavia taloudellisia ja muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvol-lisuuksista.

4 § KLUBIN VUOSIKOKOUS JA MUUT KOKOUKSET

Klubin vuosikokous pidetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen ja klubin ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisena tai sähköisenä ilmoituksena jäsenille tahi yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Hallitus voi tarjota kokouksen aikaista etäosallistumista, mikäli se kokouspaikalla on teknisesti mahdollista.

Vuosikokouksessa käsitellään

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat

Klubin ylimääräinen kokous

Klubin ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, klubin kokous niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa klubin jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous pidetään vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat siitä edellä mainitulla tavalla esityksen tehneet.

Pöytäkirja

Klubin, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten,että eniten ääniä saaneet valitaa. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa taas se mielipide voittaa, johon kokouksen puheen-johtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

5 § KLUBIN HALLINTO

Klubin toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi- kahdeksan(6-8) jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, talouden-hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON ERITYISESTI

 1. Toteuttaa klubin kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää klubin toimintaan.
 3. Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät ja niiden puheenjohtajat
 4. Vastata klubin taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Tehdä klubin toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa klubin tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 10. Valita ja erottaa klubin palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduista
 11. Päättää klubin jäsenten palkitsemisesta
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita klubin etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

Tilivuosi

Klubin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi

6 § NIMENKIRJOITTAJAT JA PANKKITILIN KÄYTTÖ

Klubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäsiä. Pankkitilin käyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

7 § JAOSTOT

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että klubin hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää klubin kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

9 § KLUBIN PURKAMINEN

Klubin purkamisesta päättää klubin kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen klubin purkamisesta.

10 § KLUBIN VAROJEN LUOVUTTAMINEN

Jos klubi on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Klubin purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.